Kestävä metsänhoito on elinehtomme

Metsiä on Suomessa suojeltava nykyistä enemmän, ja myös ennallistamiseen on panostettava. Riittävä metsien suojelu on SDP:lle tärkeä tavoite paitsi ilmastokriisin, myös monimuotoisuushaasteen ratkaisemiseksi. Metsälaki on uudistettava niin, että se tukee metsien vastuullista käyttöä eri tarkoituksiin.

Kysymys on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on todennut, että kattava avohakkuukielto valtion metsissä heikentäisi välittömästi puunkorjuun, kuljetusalan ja raakapuun jatkojalostuksen näkymiä. Toisaalta uhanalaisuusselvityksen mukaan Suomessa jo joka 9. laji on uhanalainen, ja metsien hiilinielujen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on tärkeä. Tämä yhtälö on ratkaistava kestävästi.

Valtion metsissä käytetään monipuolisesti erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä, ja kullekin alueelle ja kasvupaikalle valitaan sille parhaiten soveltuva menetelmä. On selvitettävä, miten valtion metsissä voidaan lisätä jatkuvaa kasvatusta erityisesti siihen soveltuvissa suometsissä, virkistys- ja matkailualueilla sekä suojelualueiden, vesistöjen sekä edellä mainittujen erityiskäytössä olevien alueiden reunoilla. Metsähallituksen tuottotavoitteet ja tuloutusvaatimukset on asetettava siten, että ne eivät vaikeuta valtion metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Meillä on toimiva infra ja metsät tuovat työpaikkoja suoraan ja välillisesti. Metsät tuovat hyvinvointia ja mahdollistavat uusia innovaatioita sekä jalostuksen että uusien palvelukonseptien myötä. Kun turvaamme metsien tilan nyt ja tulevaisuudessa, takaamme myös, että meillä on riittävästi metsää ja hiilinieluja sekä turvaamme lajien monimuotoisuutta. Tällaista politiikkaa haluan olla edistämässä.

Pidetään viisaasti huolta metsistämme; ne pitävät huolen meistä.

English Version of the Article:

Sustainable forestry is our lifeblood

More forests must be protected in Finland, and we must also invest in restoration. Sufficient forest conservation is an important objective for SDP in resolving the climate crisis and the biodiversity challenge alike. The Forest Act must be reformed so that it supports responsible use of forests for different purposes.

The question is anything but simple. The Agriculture and Forestry Committee of the Parliament of Finland has stated that a comprehensive ban on clear felling in state forests would reduce the prospects for wood harvesting, transport services, and raw wood processing immediately. On the other hand, according to threatened species assessments, as many as one out of nine species in Finland are threatened, and forest carbon sinks play an important role in climate change mitigation. This equation must be solved in a sustainable way.

A diverse range of forest management techniques is used in state forests, and the most suitable technique is selected for each location and habitat. It must be determined how we can increase continuous cover forestry in state forests, particularly in mires, recreational and tourist regions, and in areas bordering bodies of water and recreational or tourist use regions. Metsähallitus revenue targets and requirements must be set so that they do not hinder the overall sustainability of forest use.

We have a functioning infrastructure and forests generate jobs directly and indirectly. Forests bring wellbeing and enable new innovations both through processing and new service concepts. By securing the state of forests now and in the future, we will also make sure that we have enough forests and carbon sinks and safeguard diversity of species. This is the kind of policy that I want to promote.

Let’s take care of our forests. The forests take care of us.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *